Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V týchto obchodných  podmienkach  sú uvedené práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosť PALSTAV-PPM, Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov, IČO: 54 587 361, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresný úrad Bardejov (ďalej len predávajúci) a zákazníkov (ďalej len kupujúci), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim  prostredníctvom internetového  obchodu www.vlnytinka.sk.

Definícia pojmov

 1. Predávajúci“ osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení  objednávky koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva tovar.
 2. Spotrebiteľ“ / kupujúci/ je osoba, ktorá nakupuje tovar a ktorá pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. Objednávka“ objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 5. Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy e-shopu, a to vyplnením aspoň povinných údajov v užívateľskom rozhraní e-shopu a prístupových údajov a ich následným uložením do databázy e-shopu.
 6. Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva e-shop.
 7. Užívateľský účet“ znamená časť e-shopu, ktorá je každému jednému užívateľovi zriadená registráciou (t.j. je pre každého užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní prístupových údajov.
 8. Tovar“ znamená vec ponúkanú predávajúcim k predaju užívateľovi prostredníctvom e-shopu.

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Odoslanie objednávky kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.vlnytinka.sk / ďalej len predávajúci / sú pre obe zmluvné strany záväzné. Potvrdením objednávky predávajúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 2. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledovné ustanovenia:
  • Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar, ktorý si kupujúci vložil do nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si zvolil v užívateľskom prostredí e-shopu. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za daný tovar cenu, ktorá je uvedená pri tovare.
  • Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie predávajúceho spočívajúce v oznámení kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať.
  • Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený zadržať odoslanie tovaru.
  • Spôsob zabalenia tovaru určuje výhradne predávajúci.
  • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a doručením tovaru kupujúcemu a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí e-shopu.
  • Kupujúci ma právo zvoliť si z možnosti zobrazených v užívateľskom prostredí e-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
  • Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie tejto platby, je kupujúci povinný tieto náklady uhradiť.
  • V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol určený predávajúcim.
  • Kúpna cena sa považuje za uhradenú v momente pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v primeranej lehote. Všetky lehoty pre dodanie tovaru v užívateľskom rozhraní e-shopu sú len orientačné.
  • Predávajúci zašle vždy kupujúcemu daňový doklad – Faktúru v písomnej podobe spolu s Tovarom.

Cena a platobné podmienky

 1. Cena tovaru je uvedená pri konkrétnom tovare v internetovom obchode. Ceny sú uvedené ako konečné, vrátene zodpovednej sadzby DPH podľa platného právneho predpisu Zákona o DPH.
 2. Predávajúci má právo poskytnúť registrovaným kupujúcim zľavu z ceny tovarov, podľa pravidiel uvedených v podmienkach vernostných zliav. Zľavnená ceny sa zobrazí po prihlásení do svojho užívateľského konta pomocou pridelených prístupových práv.
 3. Kupujúci uhrádza cenu za tovar jedným z týchto spôsobov:
 • V hotovosti pri prevzatí tovaru osobne,
 • Na dobierku pri prevzatí tovaru od doručovateľskej spoločnosti,
 • Prostredníctvom platobnej brány ako platba kartou alebo Online bankovým prevodom, do výšky platby 200,- EUR. 
 • Bankovým prevodom na účet vedený vo FIO banka.
 1. Pri platbe za tovar formou dobierky je cena za dobierku pripočítaná k nákladom za prepravu a cene za objednaný tovar.

Registrácia

 1. Kupujúci má právo zriadiť si registráciou Užívateľský účet.
 2. Kupujúci má povinnosť zadať pred vstupom do užívateľského účtu prístupové údaje.
 3. Identifikačné údaje kupujúceho zadané pri registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého tovaru, ktorú kupujúci učiní po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nesmie poskytnúť tretím osobám prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do užívateľského účtu. Kupujúci je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Predávajúcemu alebo tretím stranám. V prípade straty týchto hesiel je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu, ktorý mu v primeranej lehote poskytne nové prístupové údaje.
 5. Predávajúci má právo poskytovať rôzne zľavy registrovaným kupujúcim.

Dodanie

 1. Predávajúci dodá objednaný tovar v primeranej lehote. O termíne dodávky bude kupujúceho informovať e-mailom spolu s potvrdením objednávky.
 2. Pri úhrade bankovým prevodom je tovar odoslaný po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 3. Kupujúci si zvoli spôsob dopravy v objednávke. Tovar zasielame prostredníctvom prepravcov uvedených na stránke e-schopu v časti Doprava (cena prepravy je stanovená podľa cenníka spoločnosti) alebo si kupujúci prevezme tovar osobne na adrese určenej právajúcim „Sídlo firmy" - Poštárka 4137/16, 08501 Bardejov.
 4. Objednávku spravidla expedujeme najneskôr do 24 hodín v pracovné dní.
 5. Cena nákladov na prepravu je vždy uvedená pri zadávaní objednávky ešte pred jej odoslaním predávajúcemu.
 6. Kupujúci, ktorý si neprevezme tovar, je zapísaný do takzvanej „čiernej listiny“ a v prípade ďalšej objednávky mu bude tovar poslaný len na základe úhrady vopred prevodom.

Informácie pre kupujúceho, reklamácia a záruka

 1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za tovar /bez poštovného/. Ak kupujúci vráti tovar predávajúcemu poškodený, najmä ak sú odstránené originálne označenia tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
 2. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude opätovne doručovaný, je kupujúci povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Náhradu škody si uplatňujeme na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Náklady na opätovné doručovanie budú kupujúcemu refakturované na základe taríf spoločnosti ktorá opätovné doručovania vykonala.
 3. Na základe § 592 Občianskeho zákonníka, poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru budeme zákazníkovi účtovať vo výške skutočného nákladu na poštovné a to za každých 10 dni po dobu riešenia. Do 30 dní od výzvy na úhradu nákladov, postúpime riešenie pohľadávky mediatórovi / právnikovi. 
 4. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru.
 5. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.
 6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar bude odoslaný v nepoškodenom stave.
 7. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou.
 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou alebo oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou kupujúcim pri objednávaní tovaru.
 9. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. V prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti.
 10. Reklamácia tovaru musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
 11. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, pre predávajúci neobdŕžal od spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
 12. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.
 13. Reklamácie je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar.
 14. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 15. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia obvyklým podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev ochranného laku alebo náteru tovaru, zdeformovaním konštrukcie a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený.

UPOZORNENIE: farby priadze, vlny, gombíkov a iného tovaru sa môžu mierne odlišovať od skutočnosti.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do obdržania informativného e-mailu o ododslaní objednávky. Objednávku je možne stornovať písomnou formou (e-mailom). Inú formu stornovania objednávky nebude predávajúci akceptovať.

Predavajúci je oprávený stornovať objednávku v prípade nezrovnalosti v osobných údajoch ( tel.číslo, e-mail, adresa, a pod.), neuhradenia prevodu do 48hodín od objednania alebo nereagovania na e-mailovú komunikáciu do 24hodín.

Vrátenie tovaru:

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 112/2014 Z.z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote zaslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.

V prípade Reklamácie a Vrátenia tovaru je nutne tuto skutočnosť vopred oznámiť mailom  konateľovi spoločnosti na palstav@gmail.com . Reklamácie a vrátenia tovaru, ktoré nebudú vopred oznámené mailom nebudú prevzaté. 

Tovar je potrebné vrátiť na adresu (PALSTAV-PPM s.r.o., Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov) nepoškodený v originálnom balení, kompletný vrátane darčeku k objednávke. Dokument na stiahnutie: Odstúpenie od zmluvy

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Vo vrátenej kúpnej cene nebude  zahrnutý poplatok za vami vybraný spôsob platby a náklady na poštovné. 

Ochrana osobných údajov

Aby sme Vašu objednávku mohli vybaviť  musíme si uložiť potrebné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom.

Pri spracovaní osobných údajov predávajúci postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto sa zaväzujeme, že zverené osobné údaje nebudeme bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužijeme ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu.  Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy.

Cookies

Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že spracováva súbory cookies, vrátane trvalých súborov cookies a kupujúci s týmto vyslovuje svoj súhlas.

Predávajúci spracováva súbory cookies kupujúceho k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Predávajúci informácie o tom, ako e- shop kupujúci používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu platnosti – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.

V internetovom prostredí máte možnosť, ako obmedziť  využívanie cookies. Pomocou nastavení v prehliadači v základných nastaveniach umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. No upozorňujeme na to, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahuje príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia. Kupujúci má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadne spory medzi spotrebiteľom ako zákazníkom e-shopu a prevádzkovateľom e-shopu.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť  dňa 4.5.2022

 

Dokument na stiahnutie :  

Odstúpenie od zmluvy